Hierbij nodigen wij onze LEDEN uit tot het bijwonen van de

   ALGEMENE LEDENVERGADERING               logo_vogelwacht_1
 op donderdag 23 februari 2017
om 20.00 uur in De Doelen te Franeker.

A g e n d a

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de ledenvergadering op 18 februari 2016.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag van de secretaris.
 5. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
 6. a. Verslag van de kascommissie; de heren Hans Nauta en Klaas Rodenburg.
  b.Benoeming van een nieuw kascommissie-lid.
 7. Bestuursverkiezing:
  Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Douwe Sibma.
  Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar: Ids Schram.
  Kandidaten kunnen zich melden tot één uur voor aanvang van de vergadering.
 8. Aanwijzing van de voorzitter.
 9. Bespreking van de agenda van de Bondsvergadering op 3 maart 2017.
  P A U Z E   –   waarin gratis verloting.
  Registratie nazorgpas 2017 tegen contante betaling van € 5,00.
  Registreren kan ook op donderdag 2 maart van 19.30 – 20.30 uur in Café
  “de Bogt Fen Guné “, Vijverstraat 1 te Franeker.
 10. Vaststelling van de contributie in 2018.
  Het bestuur stelt voor deze te handhaven op € 4,50.
 11. Mededeling over de excursie op zaterdag 20 mei 2017.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Het bestuur.
Tzummarum, januari 2017.

Nazorgers kunnen bamboestokken en nestbeschermers bestellen en afhalen bij Riemer Visser, Dongjumerweg 5 in Boer – tel. 05 17 235455.
In het najaar organiseren we weer een film/dia- avond.
Kijk voor meer info later dit jaar op www.vogelwachtfraneker.nl

klik hier voor de agenda in pdf formaat (om uit te printen)