Direct na de sluitingstijd van het “aaisykjen” gaan de nazorgers aan de slag in het hun toegewezen rayon. Dit nazorgwerk bestaat uit een groot aantal taken: Het begint met het opzoeken van de nesten.  Alleen als het nodig is worden ze gelijk gemarkeerd. Als de boer pas na de uitkomstdatum van de eieren het land gaat bewerken hoeven geen stokjes geplaatst te worden. Als er vee in het land komt waar gemarkeerde nesten liggen, worden nestbeschermers geplaatst. Om de vogels aan de beschermers te laten wennen worden ze meestal in een aantal stappen over het nest geplaatst. Vooral bij de grutto en tureluur moet men de nestbeschermer zeer voorzichtig plaatsen.

Tijdens het maaien zijn de nazorgers veel in het veld te vinden om te controleren of de eieren er nog liggen. Eventueel kunnen extra of grotere stokken geplaatst worden welke gelijk na het maaien weer worden opgeruimd. Als de wachter aanwezig is kan er voor gekozen worden de eieren uit het nest te halen en als de maaier voorbij is de eieren weer in hetzelfde nest te leggen. (vooral bij de kievit). Meestal zal de boer om de gemarkeerde nesten heen maaien. Als er jonge vogels in het te maaien perceel lopen zet de wachter minimaal 24 uur voor het maaien stokken met plasticzakken om zo de jongen naar een ander perceel te “verjagen”.

Een goede registratie van de nesten is ook een belangrijke taak. Op papier wordt bijgehouden of de eieren uitkomen en hoe het de jongen vergaat. Het “fjildboekje” is hierbij een handig hulpmiddel. Als alle gegevens van de in het rayon voorkomende vogels, dus niet alleen de weidevogels, zijn verzameld, moet het nazorgformulier door de coördinator van het rayon worden ingevuld. Het gaat daarbij ook om zaken zoals de predatie in het gebied, de overige vogelsoorten en eventuele bijzondere waarnemingen.

Naast de directe nazorgtaken is het belangrijk dat de nazorger een goed contact heeft met de boeren in zijn rayon. Hierbij spreekt het voor zich dat er onderling telefoonnummers bekend zijn.

Binnen de Vogelwacht Franeker en Omstreken zijn in 2023 ruim 100 wachters actief om op ongeveer 11000 hectares aan (weide)vogel bescherming te doen.