Voorzitter   Sikke Dijkstra   0517-591207

Secretaris   Baukje Boersma, 06-20280733

Penningmeester  Douwe Sibma  06-53422981

Coördinator wachters Geert Faber 06-53987598

Algemeen Herre Hof  0517-394576

 

Ledenadministratie: Douwe Sibma, De Goudplevier 52, 8862 LK Harlingen.

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via info@vogelwachtfraneker.nl of telefonisch

 

Beloningsbeleid.

De vereniging kent geen betaalde functies. Er is geen directie en er is geen personeel. De bestuursleden voeren hun taak uit zonder vergoeding (met uitzondering van een vergoeding voor gemaakte onkosten).

Het bestuur werkt op vrijwillige basis. In de statuten is de handelingsbevoegdheid
van de bestuursleden opgenomen.

Beleidsplan 2019 – 2023

Als lid van de Bond Friese VogelWachten volgt de Vogelwacht Franeker e.o. het gezamenlijk vastgestelde beleidsplan van de BFVW.

Verantwoording activiteiten

Alle leden ontvangen jaarlijks een jaarverslag van ca. 50 pagina’s met daarin de activiteiten van het voorafgaande jaar (zie “jaarverslagen” op deze website)