Hoofddoel: Het verschaffen van nest-/broedgelegenheid aan tuinvogels en ander vogelsoorten (holenbroeders).
Subdoel 1: Het verkrijgen van inzicht in o.a. vogelstand, gedrag en biotoop van vogels.
Subdoel-2: Het overdragen van kennis aan het publiek.

Decennia lang is door invloed van de mens voor holenbroeders de gelegenheid om te nestelen in sterke mate verhinderd. Moderne huizen en gebouwen bieden nauwelijks meer plaats voor de holenbroeders. Daarnaast is er steeds minder gelegenheid om te nestelen in oude bomen, in oude gebouwen, langs oevers enz.

Door veel natuurorganisaties worden maatregelen genomen om nieuwe nestgelegenheid te maken. Denk hierbij aan o.a. oeverzwaluwwanden, oeverwanden voor ijsvogels, kunstnesten voor gier- en huiszwaluwen, nestkastjes voor o.a. kool- en pimpelmees, de vliegenvanger, torenvalk en de kerkuil. Ook voor de bergeend wordt broedgelegenheid gecreëerd.

In het kader van het 50-jarig jubileum van Vogelwacht Franeker en Omstreken zijn 200 nestkastjes in een educatief project “Vogels en Natuur” geschonken aan al de basisscholen van de gemeente Franekeradeel.

In het wachtgebied van Vogelwacht Franeker en Omstreken bevinden zich 20 locaties waar door meer dan 300 nestkastjes en kunstnesten broedgelegenheid wordt gegeven. Deze worden door 7 leden van de vogelwacht enkele malen in het broedseizoen gecontroleerd op resultaat. Dit wordt bijgehouden en verwerkt in een jaarlijkse registratie. Hierdoor wordt inzicht verkregen in o.a. de vogelstand, biotoop en vogelsoorten.

Vogelsoorten die gebruikmaken van nestkastjes en kunstnesten zijn o.a.:

 • Koolmees
 • Pimpelmees
 • Ringmus
 • Spreeuw
 • Huismus
 • Torenvalk
 • Kauw
 • Gekraagde roodstaart
 • Grauwe vliegenvanger
 • Wilde eend
 • Bergeend

Locaties waar nestkastjes en kunstnesten worden geplaatst zijn o.a.:

 • Boerenerven
 • Begraafplaatsen
 • Parken
 • Tuinen
 • Bosschages
 • Scholen

Coördinator is Jitze Ladenius:

Titia Bogardastraat1
8801 GD Franeker
Tel. 0517-391646